I. Chức năng

         Phòng KH – HTQT là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường theo từng giai đoạn; Thực hiện các thủ tục phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong toàn Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý khoa học

1.1. Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển công tác nghiên cứu khoa học công

nghệ trong đội ngũ giảng viên và sinh viên;

1.2. Tham mưu, chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định liên

quan đến quản lý khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ của Trường theo quy định của Bộ, ngành liên quan;

1.3. Tham mưu xây dựng phương hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công

nghệ của Nhà trường, tổ chức thực hiện các kế hoạch đó;

1.4. Tham mưu, chủ trì việc huy động và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau

phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ;

1.5. Định kỳ kiểm tra, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả và hiệu quả hoạt động

khoa học và công nghệ của Trường với cơ quan quản lý trực tiếp, Bộ LĐTBXH, Bộ GD & ĐT; Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An;… đề xuất khen thưởng, vinh danh cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đề xuất xử lý vi phạm theo quy định hiện hành;

1.6. Phối hợp với các khoa, phòng trong Trường tổ chức hội thảo khoa học cho cán

bộ giảng viên và sinh viên hằng năm;

1.7. Tham mưu và chủ trì tổ chức các cuộc thảo, hội nghị khoa học cấp Trường,

Quốc gia và Quốc tế. Đề xuất tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực khoa học – công nghệ; Tham mưu mở rộng các quan hệ đối ngoại để tiếp nhận các dự án, đầu thầu các chương trình và đề tài nghiên cứu, dự án khoa học; Đề xuất Lãnh đạo Trường và tổ chức cho các đơn vị trong Nhà trường đăng ký thực hiện;

1.8. Hỗ trợ thủ tục cho các cá nhân, tổ chức trong Trường thực hiện việc đăng ký,

triển khai các đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh và Nhà nước;

1.9. Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, hoạt động sáng kiến, phát minh, kỹ thuật vật tư thiết bị khoa học công nghệ;

1.10. Hỗ trợ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về khoa học khi được Hiệu trưởng giao;

2. Hợp tác quốc tế

2.1. Tham mưu xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm;

2.2. Tham mưu việc phát triển các chương trình liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu nhằm khai thác cơ hội thị trường cho liên kết đào tạo quốc tế, tạo môi trường nghiên cứu quốc tế, phát huy năng lực nghiên cứu của Trường;

2.3. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy trình và mẫu biểu hoạt động hợp tác quốc tế

theo quy định hiện hành;

2.4. Chuẩn bị các thông tin, văn bản, tài liệu để Lãnh đạo Nhà trường trao đổi, tiếp

xúc, đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức quốc tế của Nhà trường;

2.5. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả việc thực hiện các hoạt động hợp tác đã được ký kết. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại, các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trường;

2.6. Tham mưu xây dựng nguồn lực bộ phận hợp tác quốc tế đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển công tác hợp tác quốc tế; phối hợp với các nguồn lực trong Trường để phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế;

2.7. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường trong việc chuẩn bị, thực hiện, theo dõi và quản lý đối với công tác đoàn ra, đoàn vào, quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Trường theo kế hoạch hợp tác; 2.8. Chủ trì và phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Trường trong việc chuẩn bị, tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị quốc tế sau khi Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt;

2.9. Chịu trách nhiệm phiên dịch, biên dịch và tham mưu xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường;

2.10. Thực hiện chế độ báo cáo liên quan công tác hợp tác quốc tế theo sự vụ, định

kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về hợp tác quốc tế khi được Hiệu trưởng giao.