Thông báo về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2020
26/11/2020 03:10
Thông báo về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An thông báo về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 - năm 2020. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 05/12/2020

- Thời gian xét sáng kiến cấp tỉnh: từ 10/12/2020 đến 30/12/2020

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết thông báo trong file đính kèm

Phòng KH-HTQT