Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023
10/03/2022 03:14
Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023: Xem tại đây

Biểu mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Xem tại đây